Algemene voorwaarden – LearnSpot

Dit document is voor het laatst aangepast op: 17-06-2019

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

LearnSpot:

LearnSpot V.O.F., tevens handelend onder de naam “LearnSpot”, kantoorhoudende aan de Zekeringstraat 7A, 1014 BM te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55730302, BTW nummer 851837785B01, hierna te noemen ‘LearnSpot’;

Licentienemer:

De (rechts)persoon met wie LearnSpot een overeenkomst heeft gesloten.

Licentie:

Het abonnement van Licentienemer op het gebruik van het Systeem van LearnSpot om een Leersysteem op te zetten.

Inloggegevens:

De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Licentienemer voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Diensten:

De door LearnSpot te verlenen diensten zoals beschreven op www.learnspot.online waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel het Leersysteem op te zetten en te onderhouden.

Overeenkomst:

De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen LearnSpot en Licentienemer op grond waarvan LearnSpot aan Licentienemer Diensten verleent.

Systeem:

Door LearnSpot beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Leersysteem), schrijfruimte en het Leersysteem waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

Website:

De website van LearnSpot, waarop de Dienst wordt aangeboden;

Leersysteem:

De door Licentienemer beheerde online omgeving op basis van het Systeem van LearnSpot;

Privacyverklaring:

De privacyverklaring van LearnSpot, die te vinden is op de Website;

Proefperiode:

Een door LearnSpot aangeboden vrijblijvende vastgestelde periode waarin Licentienemer LearnSpot gratis kan uitproberen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van LearnSpot met betrekking tot de op learnspot.online geboden Diensten.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.
 3. De Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
 4. LearnSpot is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 5. Indien de Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat LearnSpot tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 6. Indien LearnSpot niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn. LearnSpot kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van LearnSpot met betrekking tot de Website zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces van een Proefperiode of pakket met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.
 3. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot en licentienemer.
 4. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot en licentienemer.
 5. LearnSpot heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) licentienemer te weigeren.
 6. LearnSpot is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Licentie

 1. LearnSpot verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Leersysteem.
 2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in subLicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 4. De Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5. Proefperiode

 1. LearnSpot biedt via de Website een Proefperiode van 14 (veertien) dagen, tenzij anders is overeengekomen, die ingaan vanaf het versturen van de accountgegevens door LearnSpot. In deze periode kan Licentienemer het Systeem gratis en vrijblijvend uitproberen voor het opzetten 1 (één) Leersysteem.
 2. De Proefperiode eindigd automatisch na de laatste dag, waarna het account van Licentienemer geen toegang meer zal hebben tot het Leersysteem, tenzij Licentienemer voor het aflopen van de Proefperiode een betaalde Licentie afneemt.
 3. Wanneer de Proefperiode is afgelopen en Licentienemer heeft geen betaalde Licentie afgenomen, zal het Leersysteem van Licentienemer 1 (één) maand in quarantaine worden geplaatst voordat het volledig wordt verwijderd.
 4. Indien Licentienemer binnen de quarantaine periode zijn account upgrade naar een betaalde licentie, zal de bestaande omgeving uit quarantaine worden gehaald en kan deze weer gebruikt worden.
 5. Na verwijdering van het Leersysteem kan deze niet meer worden teruggehaald.
 6. Wanneer de Licentienemer upgrade naar een betaalde Licentie zal de Licentie binnen 1 (één) werkdag worden omgezet. Bij een upgrade buiten werkdagen kan dit betekenen dat het Leersysteem enkele tijd offline is wanneer de
 7. Proefperiode verloopt. LearnSpot spant zich ten allen tijde in om deze periode zo kort mogelijk te maken.
 8. Tijdens de Proefperiode is het niet mogelijk om het Leersysteem op een eigen domein te laten plaatsen. Indien Licentienemer het Leersysteem wel graag op een een eigen domein wilt laten plaatsen, zal eerst de licentie moeten worden geupgrade naar een betaalde licentie.
 9. Bonussen die door LearnSpot worden aangeboden bij inschrijving voor LearnSpot, gelden alleen voor een betaalde Licentie. Tijdens een Proefperiode ontvangt Licentienemer dus geen toegang tot de bonussen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Artikel 6. Duur gebruiksrecht

 1. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.
 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk staat aan de oorspronkelijk overeengekomen periode tot het moment van opzegging door Licentienemer. Opzegging dient ten minste 28 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend via een e-mail aan info@learnspot.online.
 3. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.
 4. Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in Licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van LearnSpot verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.
 5. LearnSpot en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;
  1. indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  3. Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel LearnSpot haar activiteiten staakt of liquideert.
 6. Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:
  1. openstaande betalingen;
  2. intellectuele eigendomsrechten;
  3. aansprakelijkheid.

Artikel 7. Rechten en plichten LearnSpot

 1. LearnSpot spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 2. LearnSpot is niet betrokken bij de inhoud van het Leersysteem van Licentienemer, LearnSpot is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
 3. LearnSpot is niet betrokken bij het instellen van betaalgegevens in het Leersysteem van Licentienemer, LearnSpot is dan ook niet verantwoordelijk voor het foutief opzetten van betaalgegevens en instellen van BTW tarieven.
 4. LearnSpot behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. LearnSpot zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 5. LearnSpot kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met LearnSpot.
 6. LearnSpot kan een compleet nieuwe versie van het Systeem ontwikkelen met uitbreidingen en modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Deze nieuwe versie die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, valt niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze nieuwe versie dient hij hierover nadere afspraken te maken met LearnSpot.
 7. LearnSpot verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van LearnSpot. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 8. LearnSpot verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin de Licentienemer tips krijgt over de onderwerpen die in de Diensten worden behandeld. Tenzij de Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 9. LearnSpot spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen het Leersysteem van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet. LearnSpot kan een backup van maximaal 14 dagen in het verleden terugzetten voor Licentienemer.

Artikel 8. Rechten en plichten Licentienemer

 1. Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van 1 (één) Leersysteem.
 2. Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
 3. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens en inhoud die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.
 4. Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan LearnSpot door te geven via info@learnspot.online.
 5. Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door LearnSpot mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten.
  1. geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  2. geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  3. geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  4. niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  5. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
  6. geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
  7. niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
  8. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
  9. alle aanwijzingen van LearnSpot die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
 6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt LearnSpot zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat LearnSpot tot enige schadevergoeding is gehouden.
 7. Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met LearnSpot.
 8. Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzing instanties en wisseling van providers en registrators.

Artikel 9. Licentievergoeding en prijzen

 1. Door LearnSpot opgegeven of met LearnSpot overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. LearnSpot is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
 3. Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door LearnSpot kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van LearnSpot genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.
 4. Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
 5. Indien LearnSpot een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij LearnSpot geldende regeling.

Artikel 10. Betaling

 1. De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.
 2. Betaling van het factuurbedrag zal binnen 48 (achtenveertig) uur na het versturen van de factuur geschieden op de door LearnSpot aangeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien het factuurbedrag niet (geheel) binnen deze termijn wordt voldaan, is Licentienemer van rechtswege in verzuim.
 3. LearnSpot heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 4. Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 40,-.
 5. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is LearnSpot bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
 6. LearnSpot heeft ten allen tijde het recht het Leersysteem uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.
 7. Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met LearnSpot. Indien Licentienemer zonder overleg de betaling storneert, brengt LearnSpot €33,50 excl. BTW. administratiekosten in rekening, waarbij Licentienemer niet gevrijwaard wordt van de openstaande betalingen.

Artikel 11. Garantie, refunds & reclame

 1. LearnSpot staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door LearnSpot geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van LearnSpot.
 2. Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van LearnSpot, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.
 3. Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 4. Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met LearnSpot opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van LearnSpot. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
 5. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het Leersysteem en andere diensten, en met betrekking tot alles wat LearnSpot ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan LearnSpot.
 2. Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 4. Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Alle door LearnSpot gegeven adviezen, gedeelde kennis en door LearnSpot verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door LearnSpot te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door LearnSpot verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. LearnSpot verleent daarbij geen enkele garantie.
 2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door LearnSpot is LearnSpot niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart LearnSpot tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van LearnSpot.
 3. LearnSpot is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
 4. De aansprakelijkheid van LearnSpot jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
 5. Licentienemer zal LearnSpot en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.
 6. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. LearnSpot is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
 7. LearnSpot is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Diensten of Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Diensten.
 8. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LearnSpot (hoogste leidinggevend personeel).
 9. Het recht van de licentienemer om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 14. Overmacht

 1. LearnSpot is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van LearnSpot
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  3. belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuu
  4. werkstakingen
  5. brand
  6. ongeval of ziekte van personeel
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. door LearnSpot onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van LearnSpot afhankelijk is
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat LearnSpot tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 3. Indien LearnSpot door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 15. Domeinregistratie

 1. Licentienemer kan het Leersysteem door LearnSpot bereikbaar laten maken via een eigen domein of subdomein, maar is niet verplicht om dit te doen. Hierbij is Licentienemer verantwoordelijk voor het bereikbaar maken van de (sub)domein.
 2. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van de (sub)domein en dient zelf zorg te dragen voor de doorverwijzing van deze domein naar de Software van LearnSpot.
 3. De voor registratie van top level domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. Licentienemer kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer het Leersysteem onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen kan niet worden verstrekt.

Artikel 16. Hosting

 1. LearnSpot hanteert in beginsel voor hosting dezelfde voorwaarden als voor overige diensten, in het bijzonder de bepalingen uit artikel 6 en 7 zijn van toepassing op hosting en aanverwante diensten.
 2. Zonder toestemming van LearnSpot is het Licentienemer verboden de door LearnSpot verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.
 3. LearnSpot stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte die Licentienemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt het maximum vastgesteld op 5000 MB (5GB) aan opslagruimte. Bij overschrijding van dit maximum is LearnSpot bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Hiervan zal Licentienemer vooraf op de hoogte gesteld worden via e-mail.
 4. LearnSpot stelt geen datalimiet voor het Leersysteem, maar hierbij wordt wel gebruik gemaakt van een fair use policy. Het Leersysteem kan dus onbeperkt bezocht worden, zolang de door het Leersysteem gebruikte hoeveelheid data over langere periodes gemeten niet hoger is dan het gemiddelde gebruik van data door andere Licentienemers. Wanneer een piek in datagebruik wordt verwacht, is het altijd verstandig om contact op te nemen met LearnSpot, zodat hiervoor maatregelen kunnen worden getroffen.
 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 6. Licentienemer verstrekt hierbij LearnSpot een onbeperkte Licentie om alle door Licentienemer via de systemen van LearnSpot verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door LearnSpot geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de afspraken door LearnSpot.

Artikel 17. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan LearnSpot verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacyverklaring van LearnSpot en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. LearnSpot en licentienemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 3. LearnSpot is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van licentienemer te verschaffen.
 4. LearnSpot is gerechtigd gegevens van licentienemer te gebruiken voor de mailing van LearnSpot. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van licentienemer kan LearnSpot in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
 5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
 3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LearnSpot aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. LearnSpot is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.